FAQ

Najčešća

Pitanja i odgovori

Pogledajte najčešća pitanja naših korisnika o softveru SBLCore i generalno o bezbednosnim listovima.

Generalno o zakonodavstvu i bezbednosnim listovima

Šta je bezbednosni list?
Bezbednosni list je dokument koji pruža prenos informacija u celom lancu snabdevanja. Iz ovog razloga je neizostavan kada je reč o rukovanju opasnim hemikalijama i smešama.
Kako izgleda bezbednosni list?
Bezbednosni list ima precizno određen format, koji je u okviru EU utvrđen u Prilogu II Uredbe REACH. Sastoji se od 16 odeljaka, čiji naslovi postoje na svim jezicima EU, tako da nije moguće napraviti jednostavan prevod. Definisano je i koje informacije svaki pojedinačni odeljak mora da sadrži. Trebalo bi da budu napisani jasno i sažeto. Zemlje van Evrope rukovode se svojim nacionalnim zakonodavstvom.
Na kojem jeziku mora da bude bezbednosni list?
Jezik bezbednosnog lista zavisi od zemlje odredišta u kojoj će se supstanca ili smeša plasirati na tržište. Bezbednosni list uvek mora da bude na službenom jeziku zemlje.
Za koje proizvode mora da se napravi bezbednosni list?
Bezbednosni list mora se napraviti pre svega za supstance ili smeše koje su klasifikovane kao opasne. U nekim slučajevima se bezbednosni list dostavlja na zahtev, npr. za smeše koje nisu klasifikovane kao opasne, ali sadrže supstancu koja predstavlja opasnost za zdravlje ljudi ili životne sredine ili supstancu za koju su utvrđeni limiti izloženosti u radnom okruženju.
Za koje proizvode ne mora da se napravi bezbednosni list?
Nema potrebe za izradom bezbednosnog lista za veterinarske lekove, kozmetičke proizvode, farmaceutske proizvode, namirnice i hranu za životinje. Druga grupa su predmeti koji poprimaju određeni oblik tokom proizvodnje. Međutim, bezbednosni list često se koristi za prenos važnih informacija o konačnom proizvodu.
Kome je potreban bezbednosni list?
Svako ko rukuje hemikalijama ili smešama na bilo koji način. Pod tim se može podrazumevati proizvođač, uvoznik, distributer i naredni korisnik.
Ko može da pravi bezbednosni list?
Bezbednosni list treba da pravi stručno osposobljeno lice koje je redovno obučavano. Zakon ne definiše koliko često i ko bi trebalo da vrši obuku. Kompanija SBLCore može da obezbedi obuku. Polaznik će nakon obuke dobiti sertifikat. Nudimo obuku za 5 lica u isto vreme.
Kako odrediti klasifikaciju smeše?
Klasifikacija proizvoda vrši se na osnovu pravila utvrđenih u Uredbi CLP. Klasifikacija se vrši na osnovu opasnosti i koncentracija sadržanih sastojaka i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških podataka. Za neke opasnosti fizička svojstva proizvoda ili laboratorijska ispitivanja takođe mogu ući u proračun. Softver SBLCore može da vam pomogne da izračunate klasifikaciju.
Šta je to revidiranje bezbednosnog lista i kada se vrši?
Revidiranje je ažuriranje informacija sadržanih u bezbednosnom listu. Najčešći razlog je promena recepture ili, na primer, ažuriranje formata bezbednosnog lista, koje je utvrđeno u Prilogu II Uredbe REACH. Nove supstance s usklađenom klasifikacijom takođe se često menjaju ili uvode.
Šta mora da bude na etiketi?
Etiketa proizvoda pravi se na osnovu odeljka 2.2 bezbednosnog lista. Važno je obezbediti usklađenost između bezbednosnog lista i etikete jer dostavljene informacije moraju da budu identične.

Softver SBLCore i sve oko njega

Kome će softver dobro doći?
Softver je namenjen svima koji na neki način rukuju hemikalijama i smešama, te je potrebno da za njih naprave bezbednosne listove ili da na drugi jezik prevedu bezbednosne listove koje imaju na raspolaganju.
Ko može da radi u softveru?
Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom interfejsu, softver je pogodan ne samo za one koji imaju iskustva s izradom bezbednosnih listova, već i za početnike bez znanja iz oblasti hemijskog zakonodavstva.
U čemu softver može da pomogne?
SBLCore je kompleksna alatka koja će vam pomoći u izradi bezbednosnog lista na 27 jezika, kao i sa dizajnom etiketa, generisanjem UFI koda i podnošenjem notifikacija na PCN portal. Softver takođe obezbeđuje arhiviranje svih bezbednosnih listova i dokumenata s njima u vezi, te prati zakonodavnu ispravnost i ažuriranost bezbednosnog lista. Važna funkcija je i automatska klasifikacija proizvoda, koju softver izračunava koristeći ulazne podatke.
Šta je sastavni deo softvera?
Softver sadrži svoju bazu podataka o supstancama s usklađenom klasifikacijom koja je u skladu s Prilogom VI Uredbe CLP i supstancama za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Sastavni deo je i funkcija pretraživanja supstanci na ECHA, koja vam pruža mogućnost importa supstanci u softversku bazu podataka direktno iz baze podataka ECHA. Potom ima i bazu podataka o dostupnim limitima izloženosti za pojedinačne zemlje. Softver uključuje i bazu fraza na svim dostupnim jezicima.
Šta uraditi ako supstanca nije u bazi podataka SBLCore?
Baza podataka prvenstveno sadrži supstance s usklađenom klasifikacijom i supstance za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Ako supstanca nije u bazi podataka, može se pretraživati i uvoziti u softversku bazu podataka direktno iz baze podataka ECHA. Alternativno, moguće je i ručno dodati supstancu u bazu podataka na osnovu informacija u priloženom bezbednosnom listu.
Koje su dostupne varijante softvera?
Postoji SBLCore Blue - pretplata na softver i SBLCore Green - kupovina trajne licence. U obrazovne svrhe nudimo besplatnu verziju SBLCore Edu.
Gde se čuvaju podaci?
U SBLCore Green je baza podataka na računaru ili serveru kompanije. Mesto za čuvanje podataka zavisi od korisnika. Sigurnosna kopija podataka je u potpunosti u njegovoj organizaciji. U SBLCore Blue, baza podataka se čuva u oblaku, gde se i automatski odlaže sigurnosna kopija. Podaci su dostupni s bilo kojeg mesta.
Koliko bezbednosnih listova može biti napravljeno u softveru?
Neograničen broj bezbednosnih listova može da se napravi u obe varijante softvera.
Kako funkcioniše probna verzija softvera?
Nаkon slаnjа obrаscа zа rеgistrаciјu, počinjе prеuzimаnjе probnе vеrziје, koја sе zаtim morа instаlirаti nа urеđај sа Vindovs OS-om. Ovа vеrziја је dostupnа bеsplаtno 14 dаnа nаkon instаlаciје. Probnа vеrziја niје ogrаničеnа u poglеdu softvеrskih funkciја, osim zа izvoz izlаznih dokumеnаtа koјi su oznаčеni vodеnim žigom. Slučајnе pаrticiје su skrivеnе u prеglеdu. Krеirаni podаci sе mogu konvеrtovаti u punu vеrziјu. Prеuzimаnjе probnе vеrziје vаs nе obаvеzuје dа nаručitе punu vеrziјu softvеrа i nеmа troškovа.
S kojim je uređajima i operativnim sistemima softver kompatibilan?
Sve vrste softvera mogu se koristiti na uređajima s operativnim sistemom Windows (od verzije Windows 8.1 i novije). Operativni sistem macOS nije direktno podržan, ali softver se može pokrenuti uz pomoć virtualizovanog sistema Windows. Softver se ne može koristiti na mobilnim uređajima i tabletima.
Na koliko računara mogu da koristim softver?
Jedan korisnik može da instalira softver na do tri uređaja (računar ili laptop).
Da li SBLCore dozvoljava import bezbednosnih listova napravljenih izvan našeg softvera?
Import datoteka u formatu koji nije .sbl, što je format koji podržava softver SBLCore, nije standardno moguć. Import eksternih podataka može da se reši individualnim dogovorom.
Kako funkcioniše pretplata za softver SBLCore Blue?
Minimalan period najma je 1 mesec. Pretplata se potom može otkazati u bilo kojem trenutku, ali uvek najranije mesec dana nakon poslednje izmene u podešavanjima pretplate (dodavanje zemlje ili korisnika).
Kako otkazati pretplatu na SBLCore Blue softver?
Softver se lako može otkazati na izabrani datum u podešavanjima pretplate u softverskom interfejsu ili na korisničkom portalu SBLCore, na koji se možete prijaviti i preko sajta.
Šta se događa s podacima sačuvanim u softveru nakon završetka pretplate na SBLCore Blue?
Prе nеgo što prеkinеtе prеtplаtu, prеporučuјеmo dа nаprаvitе rеzеrvnu kopiјu svih krеirаnih podаtаkа. Softvеr ćе vаs obаvеstiti o ovom korаku kаdа otkаžеtе prеtplаtu. Podаci ćе biti trајno izbrisаni iz softvеrа 14 dаnа nаkon rаskidа. Tokom ovog pеriodа, pristup softvеru је dostupаn i podаci sе i dаljе mogu prеuzimаti, аli funkciје softvеrа višе nе mogu dа sе koristе.
Da li pretplata za softver SBLCore može da se obnovi?
Obnovа prеtplаtе је mogućа nаkon priјаvljivаnjа nа SBLCorе portаl zа korisnikе ili prеko prеdstаvnikа prodаје. Аko sе prеtplаtа obnovi nаkon višе od 14 dаnа od prеstаnkа prvobitnе prеtplаtе, originаlno krеirаni podаci višе nеćе biti dostupni u softvеrskom intеrfејsu.
Kako funkcionišu prevodi bezbednosnih listova?
SBLCore sadrži bazu fraza koje su prevedene na sve jezičke verzije dostupne u softveru. Fraze koje sadrže zakonodavstvo nisu samo prevodi, već su u skladu s tekstom nacionalnih propisa. Zahvaljujući ovoj funkciji, softver može lako i ispravno prevesti bezbednosni list na drugi jezik. Ako se desi da korisniku nedostaje fraza ili želi da promeni tekst, nudi mogućnost kreiranja vlastite fraze i s mogućim prevodima.
Kako prepoznati zastareli bezbednosni list u softveru i kako ga revidirati?
SBLCore je i podsetnik na potrebu za ažuriranjem dokumenta pomoću funkcije „semafor”, koja upozorava na stari format bezbednosnog lista, zastarele supstance ili zastarele kontrolne parametre. Kada pritisnete tipku „Revizija”, softver automatski ažurira bezbednosni list. Potom se u bazi podataka čuvaju dve verzije dokumenta - prvobitni (arhivirani) i novi bezbednosni list.
Da li je moguće kreirati scenarije izloženosti u programu SBLCore?
To nije moguće jer za scenario izloženosti nije definisan jedinstveni format. Međutim, softver vam omogućuje da scenario izloženosti stavite kao prilog uz bezbednosni list.
Da li softver može da odredi ADR smeše?
Svaka kompanija u čiju delatnost je uključen prevoz opasnih proizvoda iznad nominalnog ograničenja mora da imenuje najmanje jednog savetnika za bezbednost koji je prošao obuku u oblasti prevoza. Softver ne može da klasifikuje proizvod prema ADR.
U dokumentaciji je navedena H-oznaka koju softver ne nudi (npr. H320, H333). Zašto?
Evropska unija se rukovodi Uredbom CLP i REACH u pogledu hemijskog zakonodavstva. Smernice kojima se objašnjavaju pravila o označavanju i pakovanju utvrđena u Uredbi CLP preuzeta su iz globalno usklađenog sistema (GHS). Isti sadrži veći broj standardnih oznaka, pa se može desiti da, ako korisnik ima bezbednosni list u formatu GHS, neće moći da prihvati neku od oznaka kao deo prenosa informacija u lancu snabdevanja EU.

Korisnička podrška i ostale usluge

Koju pomoć pružamo korisnicima?
Službi za pomoć možete da se javite na imejl adresi support@sblcore.com. Možete nam se javiti i putem kontakt obrasca, koji se može koristiti za slanje direktnog zahteva za pomoć. Na sva pitanja uvek dajemo odgovor u najkraćem mogućem roku.
Koji priručnici su na raspolaganju za rad u softveru?
Našim korisnicima na raspolaganju su i detaljni video-zapisi za obuku. Pristup je moguć sa sajta ili na Jutjub kanalu SBLCore. Detaljna uputstva dostupna su i u interfejsu softvera.
Koju vrstu obuke nudimo korisnicima?
1) Obuka za rad u softveru SBLCore
2) Obuka za izradu bezbednosnog lista
3) Obuka za izradu bezbednosnog lista s mešanjem recepture

Notifikacije na PCN portal i UFI kodovi

Šta je UFI i čemu služi?
UFI, ili jedinstveni identifikator formule, jedinstven je kod koji je potreban pri prijavljivanju opasnih smeša na PCN portalu i obavezan je deo etikete. UFI se sastoji od 16 znakova i ima jedinstven prefiks UFI (npr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Za njegovu izradu potreban je PIB kompanije i tzv. numerički kod formule. Više informacija o UFI kodu možete pronaći na stranici veb generatora.
Šta je PCN i za koje smeše je obavezna notifikacija?
PCN je portal koji je osnovala Evropska unija, i njime upravlja ECHA. Namenjen je podnošenju informacija o opasnim hemijskim smešama. Prijavljuju se smeše koje su opasne za zdravlje ljudi ili predstavljaju fizičku opasnost. Podnesak uključuje, između ostalog, UFI kod, koji je takođe obavezni element na etiketi. Informacije se podnose u posebnom i6z formatu.
Šta je potrebno za pravljenje UFI koda?
Za pravljenje UFI koda potreban je PIB kompanije i tzv. numerički kod formule. Numerički kod formule može biti bilo koji broj. Potrebno je samo odabrati održivi oblik numerisanja proizvoda tako da dva proizvoda različitih formula ne sadrže isti UFI. Za izbor numeričkog koda formule moguće je koristiti, na primer, interni sistem za numerisanje proizvoda.
Kako izgleda UFI i gde je naveden?
UFI identifikator je obavezni deo nalepnice i mora da bude čitljiv i neizbrisiv. Skraćenica „UFI” je jedinstvena, nepromenljiva je na svim jezicima Evropske unije i prethodi samoj šifri, koja se uvek sastoji od 16 znakova. Šifra se potom navodi u formatu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Ko ima obavaezu podnošenja notifikacija?
Primarna obaveza nameće se uvoznicima koji kupuju proizvod izvan Evropskog ekonomskog prostora i plasiraju ga na tržište EU, kao i narednim korisnicima koji mešaju svoje smeše ili učestvuju u pakovanju datog proizvoda. Potom se obaveza može odnositi i na distributere. Ovaj korak mora da se preduzme u slučaju da uvoznik ili naredni korisnik ne ispune obavezu podnošenja notifkacije.
Koje su informacije potrebne u okviru notifikacija?
U notifikaciji je došlo do proširenja obaveznih informacija u poređenju s prvobitnim zahtevima. Na primer, potreban je UFI kod, 70% formule proizvoda, vrsta i veličina ambalaže, kategorija proizvoda prema Evropskom sistemu za kategorizaciju proizvoda (tzv. EuPCS), kao i informacije o opasnostima od proizvoda, elementi označavanja, toksikološke informacije i informacije o fizičko-hemijskim svojstvima.
Od kada važi obaveza podnošenja notifikacija?
Datum notifikacije drugačiji je zavisno od upotrebe proizvoda. U slučaju potrošačke i profesionalne upotrebe, obaveza podnošenja notifikacija primenjuje se od 1. januara 2021. Za smeše za industrijsku upotrebu datum je 1. januar 2024. Za proizvode koji su istorijski prijavljeni u skladu s nacionalnim zakonima i kod kojih nije došlo do promene formule ili klasifikacije, prvobitne notifikacije ostaju važeće do kraja 2024. Od 1. januara 2025. sve opasne smeše na tržištu moraju da se prijave u skladu sa zahtevima iz Priloga VIII Uredbe CLP.
Kome se predaju informacije?
Podnosilac je dužan da dostavi informacije svim zemljama članicama u kojima se smeša plasira na tržište. Ove se informacije zatim stavljaju na raspolaganje centrima za kontrolu trovanja i osoblju za delovanje u hitnim zdravstvenim situacijama. Ove subjekte određuje svaka zemlja na nacionalnom nivou.
Odakle uzeti numerički kod formule?
Numerički kod formule, zajedno s PIB-om ili ključem kompanije, potreban je za kreiranje takozvanog UFI koda. Za ovaj broj zadužena je kompanija koja pravi UFI. Može se raditi o bilo kojem broju od 0 do približno 268 miliona. Moguće je koristiti, na primer, postojeći sistem numerisanja kompanija, šifre recepata ili, na primer, deo EAN koda.
Odakle uzeti ključ kompanije?
Ako kompanija nema PIB ili ne želi da ga koristi, moguće je koristiti ključ kompanije za generisanje UFI koda. Ključ se može dobiti iz veb UFI generatora i može se više puta koristiti za generisanje UFI koda. Zato i preporučujemo da ga sačuvate.

Kupovina pretplate za SBLCore Blue

Kako se može pretplatiti na softver?
Na softver se možete pretplatiti direktno na sajtu u odeljku Cenovnik. Softver se može naručiti i uz pomoć našeg Odeljenja za prodaju (sales@sblcore.com).
Koji su pretplatnički planovi dostupni?
Pretplata se može naručiti kao mesečni ili godišnji plan. Nudimo godišnji plan po sniženoj ceni.
Mogu li da promenim podešavanja pretplate?
Postavke pretplate mogu se uređivati na korisničkom portalu ili u postavkama softvera. Moguće je dodati ili ukloniti korisnike i zemlje, izmeniti podatke o plaćanju, kao i otkazati pretplatu.
Kako dodati uslugu tokom pretplate (dodatna zemlja ili korisnik)?
Zemlje ili korisnici mogu se lako dodati ili promeniti na korisničkom portalu. Ako imate mesečni plan, pretplatu je moguće otkazati tek nakon mesec dana od dodavanja zemlje ili korisnika.
Kako otkazati pretplatu?
Pretplata se može otkazati na korisničkom portalu ili u softveru pomoću tipke Pretplata -> Otkаzаti prеtplаtu. Uz mesečni plan, pretplata se može otkazati na izabrani datum, ali najranije nakon 1 kalendarskog meseca od poslednje kupovine usluge.
Koje načine plaćanja primate?
Pretplata se može platiti platnom karticom ili putem bankovnog računa.
Kako funkcioniše naplata pretplate prilikom plaćanja karticom?
Za prvu narudžbinu plaćenu platnom karticom pretplata se obavlja unapred. Istovremeno se izdaje i račun. S mesečnim planom se svaka sledeća uplata naplaćuje retroaktivno na kraju svakog kalendarskog meseca. Ako se tokom godišnjeg plana pretplate doda još jedna zemlja ili korisnik, i te se usluge naplaćuju retroaktivno nakon završetka svakog kalendarskog meseca. Kada obnovite godišnju pretplatu, vaša će se platna kartica opet unapred teretiti za odgovarajući iznos pretplate za sledeću godinu. Fakture se šalju u elektronskom obliku na imejl adresu navedenu prilikom narudžbine. Sve izdate fakture dostupne su na korisničkom portalu.
Kako funkcioniše naplata pretplate prilikom plaćanja putem bankovnog računa?
Uz prvu i svaku sledeću narudžbinu godišnjeg plana za koji je plaćeno putem bankovnog računa, u isto vreme izdaje se faktura s rokom prispeća od 14 dana. Uz prvu i svaku sledeću narudžbinu mesečnog plana, faktura se izdaje retroaktivno nakon završetka svakog kalendarskog meseca u kojem je softver bio aktiviran. Fakture se šalju u elektronskom obliku na imejl adresu navedenu prilikom narudžbine. Sve izdate fakture dostupne su na korisničkom portalu.

Da li imate neko pitanje na koje niste pronašli odgovor?

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružitе sе višе od 750 kompаniја koје su vеć koristilе nаšе proizvodе ili uslugе nа potpuno zаdovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rešenja u području izrade i administracije bezbednosnih listova. Rešićemo kompletnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem bezbednosnih listova. Softver SBLCore je namenjen svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ostalim korisnicima hemikalija i smeša.

Potreban vam je savet?

Ostanite u kontaktu

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka Republika

ID: 04278968
PDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo razumeli ponašanje naših posetilaca, kojima potom možemo da ponudimo sadržaj u skladu s njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionаlni kolаčići
Ovа vеb lokаciја koristi nеophodnе kolаčićе, koјi su ključni zа njеgovo prаvilno funkcionisаnjе. Obеzbеdićе isprаvаn prikаz strаnicе, omogućiti podnošеnjе obrаzаcа i sličnе nеophodnе funkciје. Ovi tеhnički kolаčići sе nе mogu isključiti.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
sblcore_cc sblcore.rs 1 godinа Čuvа sаglаsnost korisnikа zа korišćеnjе kolаčićа. SBLCore s.r.o.
Fly sblcore.rs Sеdnicа Čuvа informаciје o sеsiјi korisnikа. SBLCore s.r.o.
Аnаlitički kolаčići
Koristimo аnаlitičkе kolаčićе zа procеnu pеrformаnsi nаšе vеb strаnicе. Koristimo ovе kolаčićе zа prаćеnjе broја posеtа, izvorа sаobrаćаја i ponаšаnjа korisnikа nа nаšoј vеb strаnici – nа primеr, sаznајеmo koје informаciје trаžе i koје su im informаciје nајvаžniје. Ovе informаciје nаm pomаžu dа optimizuјеmo sајt i poboljšаmo nаšе uslugе.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_ga sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_0FGL9THVGW sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
Mаrkеtinški kolаčići
Mаrkеtinški kolаčići sе koristе zа prikаzivаnjе rеlеvаntnih rеklаmа nа osnovu vаših prеfеrеnciја. Ovај pеrsonаlizovаni sаdržај, koјi koristе nаši pаrtnеri, možе sе poјаviti nа rаzličitim vеb lokаciјаmа. Аko nе odаbеrеtе ovе kolаčićе, broј rеklаmа sе nеćе promеniti, аli višе nеćе biti prilаgođеni vаšim intеrеsovаnjimа.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_gcl_au sblcore.rs 3 mеsеcа Koristi Googlе АdSеnsе zа еkspеrimеntisаnjе sа еfikаsnošću oglаšаvаnjа nа vеb lokаciјаmа koје koristе njihovе uslugе. Google